Skocz do treści

Droga do samodzielności III – ogłoszenie

plakat reklamujący projekt

Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Droga do samodzielności III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu: zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społecznym 300 osób z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, poprzez poprawę kondycji psychofizycznej w okresie 01.04.2024 r. – 31.03.2027 r.

Adresaci projektu: osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniających następujące warunki:

 • zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów KC
 • osoby pełnoletnie
 • osoby nieuczestniczące w WTZ
 • osoby niepracujące w ZAZ
 • wykazujące odpowiedni poziomu gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do reintegracji społecznej oraz motywacji do korzystania z form wsparcia zaplanowanych w projekcie,
 • osoby niekorzystające w ramach innych równocześnie realizowanych projektów z form wsparcia realizowanych w niniejszym projekcie (jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia tych samych efektów)

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • rehabilitacji społecznej
 • rehabilitacji prozdrowotnej (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy)
 • wsparcia motywacyjnego ( psycholog, coach)
 • wsparcia trenera aktywności i asystenta osoby z niepełnosprawnością
 • zajęć w ramach Punktu Aktywizacji i Integracji (PAI): treningi kompetencji psychospołecznych (TKP)
 • aktywnych form spędzania wolnego czasu (wyjścia do kina, teatru, galerii sztuki, na kręgle, imprezy integracyjne itp.)

Jeśli jesteś zainteresowana/y, skontaktuj się:

Biuro projektu w Lublinie:

pl_PLPolski
Skip to content