Skocz do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biura ds. osób z niepełnosprawnościami

Biuro osób ds. osób z niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biura ds. osób z niepełnosprawnościami.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia nie posiadają alternatywnego tekstu. Jesteśmy w trakcie aktualizacji strony.
 • Niektóre linki nie posiadają wystarczającego kontrastu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Artecka-Rudny.
 • E-mail: marketing@wspa.pl
 • Telefon: 81 452 94 87

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji
 • Adres: ul. Bursaki 12
  20-150 Lublin
 • E-mail: rektorat@wspa.pl
 • Telefon: 81 452 94 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia usytuowane na przeciwległych ścianach budynku: (A) od ulicy Związkowej oraz (B) – od ulicy Bursaki 12. Do obu wejść prowadzą schody. Podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu B.
 2. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Parking usytuowany jest od strony wejścia B, wjazd od ul. Bursaki.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Recepcja znajduje się na lewo od wejścia B (blisko wejścia).
 6. Biuro Rekrutacji na studia znajduje się na prawo od wejścia B (blisko wejścia). Biuro wyposażone jest w stanowisko obsługi osób głuchych z usługą polskiego języka migowego tłumacza online.
 7. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na prawo od wejścia B, w końcu korytarza. Toaleta na wyższych piętrach (1-2) umiejscowiona jest analogicznie.
 8. Aula znajduje się na prawo od wejścia B (na lewo od wejścia A) i wyposażona jest w pętlę indukcyjną.
 9. Na wyższe piętra budynku można dostać się przy pomocy schodów lub windy.
 10. Komunikację między półpiętrami w budynku umożliwiają platformy.
 11. Biuro ds. osób z niepełnosprawnością mieści się na drugim piętrze – na prawo od wyjścia z windy, w końcu korytarza.
 12. Trzecie piętro – na lewo od wyjścia z windy mieści się Rektorat ze stanowiskiem do obsługi osób głuchych, z usługą polskiego języka migowego tłumacza online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Wejście od ul. Bursaki wyposażone jest w podjazd dla wózków.
 4. W budynku znajduje się winda.
 5. Schody łączące korytarze wyposażone są w platformy.
 6. Aula wyposażona jest w pętlę indukcyjną.
 7. Biblioteka WSPA wyposażona jest w: a) dotykową drukarkę kolorową ViewPlus Emprint SpotDot, z funkcją drukowania grafiki wypukłej i tekstów brajlowskich, b) system lektorski SARA zaprojektowany specjalnie dla osób niewidzących i słabo widzących, pozwalający na czytanie materiałów drukowanych i cyfrowych, c) program Supernova powiększający, mówiący i ubrajlawiający, d) klawiaturę Big Keys LX, polecaną dla osób słabowidzących lub przy niedowładzie kończyn górnych, e) powiększoną myszkę Big Track.
 8. Dział Rekrutacji i Rektorat wyposażone są w Stanowisko obsługi osób głuchych z usługą polskiego języka migowego tłumacza online.
 9. Strona internetowa bon.wspa.pl daje czytelnikom możliwość indywidualnego dopasowania kontrastów, wielkości liter czy podkreślenia linków.

Inne informacje i oświadczenia

W obecnym stanie, w obszarze wymogów architektonicznych, nasza uczelnia jest w dużej mierze dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu. Po wykonaniu testu z użyciem tzw. matrycy dostępności wskazane zostały obszary wymagające dokonania korekty. Obecnie uczelnia jest w trakcie prac mających na celu przygotowanie pełnej dostępności pod kątem wymogów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

pl_PLPolski
Skip to content